مدرسه تابستانی تهران
مدرسه تابستانی تهران

وبینار‌های کارگاه شهردار-مدرسه

خاتمه یافته
جلسه آنلاین هم اندیشی مشاوران نوجوان شهرداران مناطق22گانه در امور دانش آموزی با موضوع پارک دوستدار کودک
جلسه آنلاین هم اندیشی مشاوران نوجوان شهرداران مناطق22گانه در امور دانش آموزی با موضوع پارک دوستدار کودک
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (دختران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (دختران)
جلسه چهارم
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (پسران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (پسران)
جلسه چهارم
رایگان
خاتمه یافته
دوره سواد رسانه (دختران)
دوره سواد رسانه (دختران)
جلسه دوم
رایگان
خاتمه یافته
دوره سواد رسانه (پسران)
دوره سواد رسانه (پسران)
جلسه دوم
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (دختران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (دختران)
جلسه سوم
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (پسران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (پسران)
جلسه سوم
رایگان
خاتمه یافته
دوره سواد رسانه (دختران)
دوره سواد رسانه (دختران)
جلسه اول
رایگان
خاتمه یافته
دوره سواد رسانه (پسران)
دوره سواد رسانه (پسران)
جلسه اول
رایگان
خاتمه یافته
نشست مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار با مشاوران نوجوان شهرداران مناطق 22 گانه (در امور دانش آموزی)
نشست مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار با مشاوران نوجوان شهرداران مناطق 22 گانه (در امور دانش آموزی)
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (دختران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (دختران)
جلسه دوم
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (پسران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (پسران)
جلسه دوم
رایگان
خاتمه یافته
دوره محیط زیست و پسماند: جلسه دوم آلودگی هوا(پسران)
دوره محیط زیست و پسماند: جلسه دوم آلودگی هوا(پسران)
رایگان
خاتمه یافته
دوره محیط زیست و پسماند: جلسه دوم آلودگی هوا(دختران)
دوره محیط زیست و پسماند: جلسه دوم آلودگی هوا(دختران)
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی(دختران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی(دختران)
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی(پسران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی(پسران)
جلسه اول
رایگان
خاتمه یافته
محیط زیست:آلودگی هوا (دختران)
محیط زیست:آلودگی هوا (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
رایگان
خاتمه یافته
محیط زیست: آلودگی هوا (پسران)
محیط زیست: آلودگی هوا (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
رایگان
خاتمه یافته
مهارت های زندگی: تفکر خلاق (دختران)
مهارت های زندگی: تفکر خلاق (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
رایگان
خاتمه یافته
مهارت های زندگی: تفکر خلاق (پسران)
مهارت های زندگی: تفکر خلاق (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
رایگان