مدرسه تابستانی تهران
مدرسه تابستانی تهران

هفته اول

کارگاه سینما و فیلم‌سازی آسان ویژه ناشنوایان
کارگاه سینما و فیلم‌سازی آسان ویژه ناشنوایان
رایگان
کارگاه داستان‌نویسی ویژه ناشنوایان
کارگاه داستان‌نویسی ویژه ناشنوایان
رایگان

هفته دوم

کارگاه انیمشین و استاپ موشن ویژه ناشنوایان
کارگاه انیمشین و استاپ موشن ویژه ناشنوایان
رایگان

وبینارها

خاتمه یافته
کارگاه مدیریت پروژه چابک (پسران)
کارگاه مدیریت پروژه چابک (پسران)
از سری وبینارهای مدرسه تابستانی تهران
رایگان
خاتمه یافته
کارگاه مدیریت پروژه چابک (دختران)
کارگاه مدیریت پروژه چابک (دختران)
از سری وبینارهای مدرسه تابستانی تهران
رایگان

اخبار