مدرسه تابستانی تهران
مدرسه تابستانی تهران

هفته اول

کارگاه سینما و فیلم‌سازی آسان ویژه ناشنوایان
کارگاه سینما و فیلم‌سازی آسان ویژه ناشنوایان
رایگان
کارگاه داستان‌نویسی ویژه ناشنوایان
کارگاه داستان‌نویسی ویژه ناشنوایان
رایگان

هفته دوم

کارگاه انیمشین و استاپ موشن ویژه ناشنوایان
کارگاه انیمشین و استاپ موشن ویژه ناشنوایان
رایگان

وبینارها

خاتمه یافته
جلسه آنلاین هم اندیشی مشاوران نوجوان شهرداران مناطق22گانه در امور دانش آموزی با موضوع پارک دوستدار کودک
جلسه آنلاین هم اندیشی مشاوران نوجوان شهرداران مناطق22گانه در امور دانش آموزی با موضوع پارک دوستدار کودک
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (دختران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (دختران)
جلسه چهارم
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (پسران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (پسران)
جلسه چهارم
رایگان
خاتمه یافته
دوره سواد رسانه (دختران)
دوره سواد رسانه (دختران)
جلسه دوم
رایگان
خاتمه یافته
دوره سواد رسانه (پسران)
دوره سواد رسانه (پسران)
جلسه دوم
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (دختران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (دختران)
جلسه سوم
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (پسران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (پسران)
جلسه سوم
رایگان
خاتمه یافته
دوره سواد رسانه (دختران)
دوره سواد رسانه (دختران)
جلسه اول
رایگان
خاتمه یافته
دوره سواد رسانه (پسران)
دوره سواد رسانه (پسران)
جلسه اول
رایگان
خاتمه یافته
نشست مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار با مشاوران نوجوان شهرداران مناطق 22 گانه (در امور دانش آموزی)
نشست مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار با مشاوران نوجوان شهرداران مناطق 22 گانه (در امور دانش آموزی)
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (دختران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (دختران)
جلسه دوم
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (پسران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (پسران)
جلسه دوم
رایگان
خاتمه یافته
دوره محیط زیست و پسماند: جلسه دوم آلودگی هوا(پسران)
دوره محیط زیست و پسماند: جلسه دوم آلودگی هوا(پسران)
رایگان
خاتمه یافته
دوره محیط زیست و پسماند: جلسه دوم آلودگی هوا(دختران)
دوره محیط زیست و پسماند: جلسه دوم آلودگی هوا(دختران)
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی(دختران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی(دختران)
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی(پسران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی(پسران)
جلسه اول
رایگان
خاتمه یافته
محیط زیست:آلودگی هوا (دختران)
محیط زیست:آلودگی هوا (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
رایگان
خاتمه یافته
محیط زیست: آلودگی هوا (پسران)
محیط زیست: آلودگی هوا (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
رایگان
خاتمه یافته
مهارت های زندگی: تفکر خلاق (دختران)
مهارت های زندگی: تفکر خلاق (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
رایگان
خاتمه یافته
مهارت های زندگی: تفکر خلاق (پسران)
مهارت های زندگی: تفکر خلاق (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
رایگان
خاتمه یافته
محیط زیست و پسماند دوره چهارم (دختران)
محیط زیست و پسماند دوره چهارم (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
رایگان
خاتمه یافته
محیط زیست و پسماند دوره چهارم (پسران)
محیط زیست و پسماند دوره چهارم (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
رایگان
خاتمه یافته
مهارت های زندگی دوره سوم (دختران)
مهارت های زندگی دوره سوم (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
رایگان
خاتمه یافته
مهارت های زندگی دوره سوم (پسران)
مهارت های زندگی دوره سوم (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
رایگان
خاتمه یافته
محیط زیست و پسماند دوره سوم (دختران)
محیط زیست و پسماند دوره سوم (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
رایگان
خاتمه یافته
محیط زیست و پسماند دوره سوم (پسران)
محیط زیست و پسماند دوره سوم (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
رایگان
خاتمه یافته
محیط زیست و پسماند دوره دوم (دختران)
محیط زیست و پسماند دوره دوم (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
رایگان
خاتمه یافته
محیط زیست و پسماند دوره دوم (پسران)
محیط زیست و پسماند دوره دوم (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
رایگان
خاتمه یافته
مهارت های زندگی دوره دوم (دختران)
مهارت های زندگی دوره دوم (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
رایگان
خاتمه یافته
مهارت های زندگی دوره دوم (پسران)
مهارت های زندگی دوره دوم (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
رایگان
خاتمه یافته
محیط زیست و پسماند (دختران)
محیط زیست و پسماند (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
رایگان
خاتمه یافته
مهارت های زندگی (دختران)
مهارت های زندگی (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
رایگان
خاتمه یافته
مهارت های زندگی (پسران)
مهارت های زندگی (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
رایگان
خاتمه یافته
چگونه داوطلبانه از محیط زیست محافظت کنیم؟ (دختران)
چگونه داوطلبانه از محیط زیست محافظت کنیم؟ (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
رایگان
خاتمه یافته
چگونه داوطلبانه از محیط زیست محافظت کنیم؟ (پسران)
چگونه داوطلبانه از محیط زیست محافظت کنیم؟ (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی (کارگاه های ستادی)
رایگان
خاتمه یافته
اقدامات کمک های اولیه در مسمویت ناشی از مونوکسید کربن(CO) (پسران)
اقدامات کمک های اولیه در مسمویت ناشی از مونوکسید کربن(CO) (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی (کارگاه های ستادی)
رایگان
خاتمه یافته
اقدامات کمک های اولیه در مسمویت ناشی از مونوکسید کربن(CO) (دختران)
اقدامات کمک های اولیه در مسمویت ناشی از مونوکسید کربن(CO) (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی (کارگاه های ستادی)
رایگان
خاتمه یافته
راه های ایمنی استفاده از وسایل گرمایشی و گاز سوز  (دختران)
راه های ایمنی استفاده از وسایل گرمایشی و گاز سوز (دختران)
(دودکش، نصب و راه اندازی وسایل گرمایشی، شوفاژخانه، سرویس مناسب وسایل گازسوز)
رایگان
خاتمه یافته
راه های ایمنی استفاده از وسایل گرمایشی و گاز سوز (پسران)
راه های ایمنی استفاده از وسایل گرمایشی و گاز سوز (پسران)
(دودکش، نصب و راه اندازی وسایل گرمایشی، شوفاژخانه، سرویس مناسب وسایل گازسوز)
رایگان
خاتمه یافته
کارگاه آموزش ایمنی در گاز (تاسیسات،مشترکین, منازل و...) (پسران)
کارگاه آموزش ایمنی در گاز (تاسیسات،مشترکین, منازل و...) (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی (کارگاه های ستادی)
رایگان
خاتمه یافته
کارگاه آموزش ایمنی در گاز (تاسیسات،مشترکین, منازل و...) (دختران)
کارگاه آموزش ایمنی در گاز (تاسیسات،مشترکین, منازل و...) (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی (کارگاه های ستادی)
رایگان
خاتمه یافته
کارگاه مدیریت پروژه چابک (پسران)
کارگاه مدیریت پروژه چابک (پسران)
از سری وبینارهای مدرسه تابستانی تهران
رایگان
خاتمه یافته
کارگاه مدیریت پروژه چابک (دختران)
کارگاه مدیریت پروژه چابک (دختران)
از سری وبینارهای مدرسه تابستانی تهران
رایگان

مشاهده همه اخبار