مدرسه تابستانی تهران
مدرسه تابستانی تهران

کارگاه‌های زنده شهردار-مدرسه

خاتمه یافته
جلسه آنلاین هم اندیشی مشاوران نوجوان شهرداران مناطق22گانه در امور دانش آموزی با موضوع پارک دوستدار کودک
جلسه آنلاین هم اندیشی مشاوران نوجوان شهرداران مناطق22گانه در امور دانش آموزی با موضوع پارک دوستدار کودک
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (دختران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (دختران)
جلسه چهارم
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۴۵
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (پسران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (پسران)
جلسه چهارم
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۳۰
رایگان
خاتمه یافته
دوره سواد رسانه (دختران)
دوره سواد رسانه (دختران)
جلسه دوم
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۷:۴۵
رایگان
خاتمه یافته
دوره سواد رسانه (پسران)
دوره سواد رسانه (پسران)
جلسه دوم
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۶:۰۰
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (دختران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (دختران)
جلسه سوم
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱۷:۴۵
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (پسران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (پسران)
جلسه سوم
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۰
رایگان
خاتمه یافته
دوره سواد رسانه (دختران)
دوره سواد رسانه (دختران)
جلسه اول
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۱۷:۴۵
رایگان
خاتمه یافته
دوره سواد رسانه (پسران)
دوره سواد رسانه (پسران)
جلسه اول
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۱۶:۰۰
رایگان
خاتمه یافته
نشست مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار با مشاوران نوجوان شهرداران مناطق 22 گانه (در امور دانش آموزی)
نشست مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار با مشاوران نوجوان شهرداران مناطق 22 گانه (در امور دانش آموزی)
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (دختران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (دختران)
جلسه دوم
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۷:۴۵
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (پسران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی (پسران)
جلسه دوم
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۰
رایگان
خاتمه یافته
دوره محیط زیست و پسماند: جلسه دوم آلودگی هوا(پسران)
دوره محیط زیست و پسماند: جلسه دوم آلودگی هوا(پسران)
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۰
رایگان
خاتمه یافته
دوره محیط زیست و پسماند: جلسه دوم آلودگی هوا(دختران)
دوره محیط زیست و پسماند: جلسه دوم آلودگی هوا(دختران)
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۴۵
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی(دختران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی(دختران)
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۱۷:۴۵
رایگان
خاتمه یافته
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی(پسران)
دوره مهارت های زندگی:خودشناسی(پسران)
جلسه اول
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۱۶:۳۰
رایگان
خاتمه یافته
محیط زیست:آلودگی هوا (دختران)
محیط زیست:آلودگی هوا (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۱۷:۴۵
رایگان
خاتمه یافته
محیط زیست: آلودگی هوا (پسران)
محیط زیست: آلودگی هوا (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۰
رایگان
خاتمه یافته
مهارت های زندگی: تفکر خلاق (دختران)
مهارت های زندگی: تفکر خلاق (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ساعت ۱۷:۴۵
رایگان
خاتمه یافته
مهارت های زندگی: تفکر خلاق (پسران)
مهارت های زندگی: تفکر خلاق (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ساعت ۱۶:۳۰
رایگان
خاتمه یافته
محیط زیست و پسماند دوره چهارم (دختران)
محیط زیست و پسماند دوره چهارم (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ساعت ۱۷:۴۵
رایگان
خاتمه یافته
محیط زیست و پسماند دوره چهارم (پسران)
محیط زیست و پسماند دوره چهارم (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ساعت ۱۶:۳۰
رایگان
خاتمه یافته
مهارت های زندگی دوره سوم (دختران)
مهارت های زندگی دوره سوم (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ساعت ۱۷:۴۵
رایگان
خاتمه یافته
مهارت های زندگی دوره سوم (پسران)
مهارت های زندگی دوره سوم (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ساعت ۱۶:۳۰
رایگان
خاتمه یافته
محیط زیست و پسماند دوره سوم (دختران)
محیط زیست و پسماند دوره سوم (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱۷:۴۵
رایگان
خاتمه یافته
محیط زیست و پسماند دوره سوم (پسران)
محیط زیست و پسماند دوره سوم (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱۶:۳۰
رایگان
خاتمه یافته
محیط زیست و پسماند دوره دوم (دختران)
محیط زیست و پسماند دوره دوم (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۷:۴۵
رایگان
خاتمه یافته
محیط زیست و پسماند دوره دوم (پسران)
محیط زیست و پسماند دوره دوم (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۶:۳۰
رایگان
خاتمه یافته
مهارت های زندگی دوره دوم (دختران)
مهارت های زندگی دوره دوم (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ساعت ۱۷:۴۵
رایگان
خاتمه یافته
مهارت های زندگی دوره دوم (پسران)
مهارت های زندگی دوره دوم (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ساعت ۱۶:۳۰
رایگان
خاتمه یافته
محیط زیست و پسماند (دختران)
محیط زیست و پسماند (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ساعت ۱۷:۴۵
رایگان
خاتمه یافته
مهارت های زندگی (دختران)
مهارت های زندگی (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ساعت ۱۷:۴۵
رایگان
خاتمه یافته
مهارت های زندگی (پسران)
مهارت های زندگی (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ساعت ۱۶:۳۰
رایگان
خاتمه یافته
چگونه داوطلبانه از محیط زیست محافظت کنیم؟ (دختران)
چگونه داوطلبانه از محیط زیست محافظت کنیم؟ (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۱۶:۳۰
رایگان
خاتمه یافته
چگونه داوطلبانه از محیط زیست محافظت کنیم؟ (پسران)
چگونه داوطلبانه از محیط زیست محافظت کنیم؟ (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی (کارگاه های ستادی)
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۱۷:۴۵
رایگان
خاتمه یافته
اقدامات کمک های اولیه در مسمویت ناشی از مونوکسید کربن(CO) (پسران)
اقدامات کمک های اولیه در مسمویت ناشی از مونوکسید کربن(CO) (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی (کارگاه های ستادی)
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷:۳۰
رایگان
خاتمه یافته
اقدامات کمک های اولیه در مسمویت ناشی از مونوکسید کربن(CO) (دختران)
اقدامات کمک های اولیه در مسمویت ناشی از مونوکسید کربن(CO) (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی (کارگاه های ستادی)
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۰
رایگان
خاتمه یافته
راه های ایمنی استفاده از وسایل گرمایشی و گاز سوز  (دختران)
راه های ایمنی استفاده از وسایل گرمایشی و گاز سوز (دختران)
(دودکش، نصب و راه اندازی وسایل گرمایشی، شوفاژخانه، سرویس مناسب وسایل گازسوز)
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۶:۰۰
رایگان
خاتمه یافته
راه های ایمنی استفاده از وسایل گرمایشی و گاز سوز (پسران)
راه های ایمنی استفاده از وسایل گرمایشی و گاز سوز (پسران)
(دودکش، نصب و راه اندازی وسایل گرمایشی، شوفاژخانه، سرویس مناسب وسایل گازسوز)
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۷:۳۰
رایگان
خاتمه یافته
کارگاه آموزش ایمنی در گاز (تاسیسات،مشترکین, منازل و...) (پسران)
کارگاه آموزش ایمنی در گاز (تاسیسات،مشترکین, منازل و...) (پسران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی (کارگاه های ستادی)
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ساعت ۱۷:۳۰
رایگان
خاتمه یافته
کارگاه آموزش ایمنی در گاز (تاسیسات،مشترکین, منازل و...) (دختران)
کارگاه آموزش ایمنی در گاز (تاسیسات،مشترکین, منازل و...) (دختران)
کارگاه های آنلاین آموزش های شهروندی (کارگاه های ستادی)
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ساعت ۱۶:۰۰
رایگان
خاتمه یافته
کارگاه مدیریت پروژه چابک (پسران)
کارگاه مدیریت پروژه چابک (پسران)
از سری وبینارهای مدرسه تابستانی تهران
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
خاتمه یافته
کارگاه مدیریت پروژه چابک (دختران)
کارگاه مدیریت پروژه چابک (دختران)
از سری وبینارهای مدرسه تابستانی تهران
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان

هفته اول

آموزش گویندگی و اجرا توسط منصور ضابطیان
آموزش گویندگی و اجرا توسط منصور ضابطیان
رایگان
(۲۱۹)
کارگاه نمایش و بازیگری تئاتر
کارگاه نمایش و بازیگری تئاتر
رایگان
(۴۱۶)
زنگ شهروندی با آموزش دوچرخه‌سواری در شهر
زنگ شهروندی با آموزش دوچرخه‌سواری در شهر
رایگان
زنگ موفقیت با فرشته کریمی بازیکن تیم ملی فوتسال
زنگ موفقیت با فرشته کریمی بازیکن تیم ملی فوتسال
زنگ موفقیت
رایگان

هفته دوم

کارگاه سینما و فیلم‌سازی آسان
کارگاه سینما و فیلم‌سازی آسان
درس دوم
رایگان
کارگاه داستان‌نویسی
کارگاه داستان‌نویسی
با مهدی حجوانی
رایگان
(۱۵۰)
زنگ موفقیت با حبیب احمدزاده نویسنده دفاع مقدس
زنگ موفقیت با حبیب احمدزاده نویسنده دفاع مقدس
زنگ موفقیت
رایگان
آموزش زندگی با پسماند کمتر در زنگ شهروندی
آموزش زندگی با پسماند کمتر در زنگ شهروندی
رایگان

هفته سوم

کارگاه طنزنویسی
کارگاه طنزنویسی
رایگان
کارگاه انیمشین و استاپ موشن
کارگاه انیمشین و استاپ موشن
رایگان
(۱۷۹)
زنگ موفقیت با فرزانه فصیحی قهرمان دو و میدانی
زنگ موفقیت با فرزانه فصیحی قهرمان دو و میدانی
رایگان
آموزش ایمنی و سلامت در زنگ شهروندی
آموزش ایمنی و سلامت در زنگ شهروندی
رایگان

هفته چهارم

کارگاه تجربه کتابخوانی
کارگاه تجربه کتابخوانی
رایگان
قصه‌های قرآنی
قصه‌های قرآنی
رایگان
زنگ موفقیت با علیرضا یارقلی پزشک و پژوهشگر
زنگ موفقیت با علیرضا یارقلی پزشک و پژوهشگر
رایگان
زنگ شهروندی با رضا کیانیان
زنگ شهروندی با رضا کیانیان
رایگان

هفته پنجم

کارگاه سواد رسانه‌ای
کارگاه سواد رسانه‌ای
رایگان
کارگاه آهنگسازی و خوانندگی
کارگاه آهنگسازی و خوانندگی
رایگان

مشاهده همه اخبار